Jesper Kruse
Transport
41 72 80 90
jesper.kruse@live.dk

Forretningsbetingelser

1. Regelgrundlaget

Disse forretningsbetingelser gælder for de ydelser, Jesper Kruse Transport ApS (herfter JKT) leverer til kunden, medmindre at andet er skriftligt aftalt eller ufravigeligt bestemt i konventioner eller lovgivning, herunder CMR Loven.

2. Tilbud

Prisen er ekskl. Moms, told og miljøbidrag, hvis intet andet er anført.

Tilbud omfatter kun de ydelser, som udtrykkelig er anført i tilbuddet, og er gældende i 3 uger fra dets datering, medmindre andet skriftligt fremgår af tilbuddet.

3. Adgangsveje

Kunden er forpligtiget til at sikre, at JKT's materiel tillige med det omfattede gods, lovligt og forsvarligt kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige adgangsveje og opstilles på bæredygtig grund, og at gulvbelægningen på arbejdspladsen er egnet til det bestilte arbejde.

4. Kundens øvrige pligter

Maskiner og materiel skal være transportsikret. Klargjort til transport samt aftappet for skæreolie, hydraulikolie og kølevand eller plomberet, så det ikke kan løbe ud under transporten.

Kunden er forpligtiget til at give JKT fuldstændige oplysninger om det gods der skal transporteres, samt oplyse JKT om alle de for opgavens løsning relevante forhold, samt levere alle de for opgavens læsning relevante tekniske informationer og dokumenter.

5. Betaling og sikkerhed for betaling

Fakturering sker ved godsets aflevering eller efter arbejdets udførelse. Ved opgaver, som har varighed af over 1 uge, sker fakturering efter påkrav ved hver uges afslutning, dog således at slutfakturering sker ved aflevering.

Betaling skal ske netto kontant, medmindre der på den udstedte faktura er anført en anden betalingsfrist. Forsinket betaling medfører pligt til betaling af rente på 2% pr. løbende måned fra faktura datoen. Indbetalinger vil først blive anset som betaling af tilskrevne renter. JKT kan opkræve rykkergebyr på kr 100,- pr. rykker samt kr 100,- for at overgive sagen til ekstern inkasso. Der vil desuden blive opkrævet omkostninger ved inddrivelse gennem advokat.

Eventuel uoverenstemmelse mellem kunden og JKT, eller eventuelle modkrav fra kundens side berettiger ikke kunden til at undlade rettidig betaling.

Hvis JKT kræver det, skal kunden senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille, betryggende sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtigelser overfor JKT.

6. Tilbageholdsret m. v.

JKT har tilbageholdsret i gods der henstår på JKT's lager til sikkerhed for ethvert forfaldent krav mod kunden.

I tilfælde af kundens konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt kundens formueforhold i øvrigt sandsynliggør, at kunden vil være ude af stand til at betale JKT's krav, når det forfalder, eller hvis kunden ikke betaler leje på opmagasineret gods rettidigt, har JKT tillige tilbageholdsret i gods der henstår på JKT's lager til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom JKT ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, medmindre kunden straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, forfaldne som uforfaldne, som JKT måtte have mod kunden.

Kunden er pligtig at betale JKT for opbevaring af godset i perioden, hvor JKT berettiget benytter sig af tilbageholdsretten og/eller standsningsretten. Godset opbevares på JKT's lager for kundens regning og risiko og skal forsikres af kunden.

JKT har ret, men ikke pligt, til at sælge det modtagne gods for kundens regning 30 dage efter, at JKT skriftligt har meddelt kunden, at tilbageholdsretten eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt kunden ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betaling inden udløbet af fristen.
Såfremt godsets opbevaring medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, er JKT berettiget til at sælge godset, selv om 30 dages fristen ikke er udløbet. Forinden et salg finder sted, skal JKT så vidt muligt give kunden et rimeligt varsel.

7. Aflevering

Kunden eller en repræsentant for denne skal være til stede ved godsets overlevering til JKT samt ved godsets aflevering.
Kunden har pligt til straks ved modtagelsen af godset at foretage modtagekontrol.

8. Tidsplan, forsinkelse og afbestilling

Afleveringstidspunkter er alene vejledende medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ventetid af enhver art som følge af, kunden ikke opfylder de betingelser, der påhviler kunden, debiteres kunden til JKT's almindelige arbejdstakster.

JKT har ret til tidsforlængelse, såfremt opgavens løsning forlænges på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg. Nedbør, vind eller temperatur, øvrigt vejrlig og forhold som JKT ikke er herre over.

Forsinkelse berettiger ikke kunden til at kræve erstatning for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab andet indirekte tab eller følgevirkninger. Kundens krav på grund af forsinkelse kan maksimalt udgøre den mellem kunden og JKT aftalte kontraktsum.

Afbestilling af planlagte opgaver skal ske senest forudgående hverdag inden kl 08.00, ellers skal kunden betale JKT 75% af tilbudsprisen, eller hvis et sådan ikke er afgivet, 75% af den forventede pris for arbejdets udførelse.

9. Opbevaring af gods

JKT udsender lagerlister over opbevaret gods til kunden hver den 1. i måneden, Såfremt der er bemærkninger til lagerlistens indhold, skal kunden reklamere straks og senest 14 dage efter modtagelsen af lagerlisten.

10. Mangler og ansvar

Kunden har bevisbyrden for, at skader og bortkomst m. v. er sket, mens godset har været i JKT's varetægt.

JKT bærer ikke ansvaret for rustskader, medmindre der er tale om rust på synlige maskindele, og kunden dokumenterer, at JKT har handlet culpøst.

JKT kan aldrig ifalde ansvar for bortkomst eller skader, hvis bortkomsten eller skaden skyldes fejl og forsømmelser fra kundens side, anvisninger fra kunden, godsets egen beskaffenhed eller forhold, som JKT ikke kunne undgå. JKT hæfter ikke for fejl og forsømmelser eller har et ansvar på andet grundlag, såfremt arbejdet er udført af tredjemand, uanset om denne tredjemand er antaget af JKT.

JKT er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

Hvor lovgivningen, herunden men ikke alene CMR loven, ikke angiver lavere maksima er JKT's erstatningsansvar for skader på gods og eventuelle følgeskader begrænset til et maksimum på kr. 5.000.000,- ligesom ansvaret i de nævnte tilfælde er begrænset til et maksimum på 5.000.000,- pr. vognenhed ved landevejstransport.

11. Produktansvar

JKT's produktansvar er reguleret i lov om produktansvar. JKT kan ikke på andet grundlag påligges produktansvar.

JKT har tegnet produktansvarsforsikring med et maksimum på kr. 5.000.000,-

JKT er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader

12. Reklamation og forældelse

Reklamation skal ske skriftligt.

ved synlige skader og mangler skal kunden reklamation fremkomme straks. I øvrige tilfælde skal påtale ske uden ugrundet ophold, og senest 7 dage efter arbejdets udførelse henholdsvis afleveringstidspunktet.

Forsinkelse skal påtales straks og senest ved aflevering. Idet kunden ellers mister de rettigheder, forsinkelsen måtte give ham.

Eventuel sag mod JKT skal anlægges senest et år efter arbejdets udførelse henholdsvis afleveringstidspunktet.

13. Forsikring

a) opbevaring af gods:
ved opbevaring af gods bærer kunden selv risikoen for godset og kunden skal selv tegne og betale forsikring af godset, der dækker brand, tyveri og vandskade for perioden, hvor godset er i JKT's varetægt.

b) vejtransport
ved JKT's vejtransport af gods gennem flere stater, er JKT's ansvar begrænset i henhold til CMR loven.

ved JKT's vejtransport i Danmark har JKT tegnet fragtføreransvarsforsikring med en maksimumsdækning på kr. 5.000.000,- BIP påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover denne maksimumsdækning på fragtføreransvarsforsikringen, hvorfor det påhviler kunden, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb at tegne supplerende forsikring. JKT har gældende motorkøretøjsforsikring.

c) løfteforsikring.
de af mobile autokraner og trucks løftede eller flyttede emner indenfor en virksomheds område, som ikke er dækket af fragtføreransvarsforsikringen, er omfattet af JKT's løfteforsikring med indtil kr. 5.000.000,- pr. arbejdsoperation/løft, forudsat skaden skyldes ansvarspådragende fejl fra JKT's side. For kranløft af værdier over kr. 5.000,000,-påhviler det kunden at tegne supplerende løfteforsikring gennem JKT, hvorved eventuelle skader dækkes.

d) tingskade på tredjemands ejendom
JKT har tegnet en erhvervsansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som han ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemands ejendom (tingskade). JKT påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover den til enhver tid værende maksimumdækning på erhvervsansvarsforsikringen, der pt. er på kr. 5.000.000,- , hvorfor det påhviler kunden, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring. JKT har en gældende motorkøretøjsforsikring.

såfremt at JKT måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtiget til at holde JKT skadesløs for ethvert ansvar som går ud over det, kunden i henhold til disse forretningsbetingelser kunne gøre glædende mod JKT.

14. Lovvalg og værneting.

JKT's ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Værneting for tvistløsninger er Sø- og Handelsretten i København.